12 പേറ്റന്റുകൾ

    ൯൫ഫ്ഫ്൩൦ദ്൬ദ്൪൯ച്൮ഫ്൬൨ഫ൨൯ഫ്൫൯൨൬ദ്൬ച്൦൪ബ്൨

     

    നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിസൈൻ 20 എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ട് വിൽപ്പന സേവനം ശേഷം, ഞങ്ങൾ മെഷീൻ 12 പേറ്റന്റ് ലഭിക്കും, നാം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വഴി മെഷീനിലെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. 


    
    WhatsApp Online Chat !